POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

REGULAMIN STRONY WWW.KANCELARIA-PRAWNA.INFO.PL ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Został on również dostosowany do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony internetowej Kancelarii oraz politykę prywatności.
 3. Podmiotem prowadzącym Stronę jest Przemysław Podlasiewicz, prowadzący działalność pod firmą: Kancelaria Adwokacka adwokat Przemysław Podlasiewicz, pod adresem: ul. Krakowska 38/3, 33 – 100 Tarnów.
 4. Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
  • Administrator – administrator danych w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Kancelaria – Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adw. Przemysława Podlasiewicza z siedzibą zawodową w Tarnowie, ul. Krakowska 38/3, 33 – 100 Tarnów, NIP: 9930586074
  • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, w którym określone są zasady korzystania ze Strony;
  • Strona Kancelarii, Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kancelaria-prawna.info.pl
  • Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony.

 §2
Warunki korzystania 

 1. Wszyscy Użytkownicy sieci Internet mają prawo w sposób nieodpłatny i dobrowolny korzystania ze Strony Kancelarii oraz przesyłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Korzystanie ze strony Kancelarii oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§3
Polityka prywatności w odniesieniu do plików cookie (ciasteczek)

 1. Strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka), będące niewielkimi informacjami tekstowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki cookie wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz umożliwiają śledzenie na niej ruchu.
 2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie nie pozwalają Kancelarii na poznanie Twojej tożsamości.
 3. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu, a także usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Kancelarii.
 4. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lb aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
  • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  • Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

§4
Polityka prywatności w odniesieniu do danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników Strony jest Przemysław Podlasiewicz
 2. Dane osobowe udostępniane mogą być za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Kancelarii. Danymi takimi są adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko, mogą też nimi być dane techniczne, takie jak informacje o plikach cookie oraz inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 3. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.
 4. Dane osobowe przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Uzyskane przez formularz kontaktowy oraz formularz komentowania dane osobowe nie są wykorzystywane przez Kancelarię w celach marketingowych, poza sytuacją, gdy informacje o charakterze marketingowym lub zbliżonym służyć mają bezpośrednio odpowiedzi na zadane przez Użytkownika zapytanie o ofertę Kancelarii.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażająca się w potrzebie komunikacji z Użytkownikami Strony oraz zapewnienia zgodności przesyłanych treści z Regulaminem Strony.
 6. Dane użytkownika przetwarzane są nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na skierowane do Kancelarii przez Użytkownika pytanie.
 8. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§5
Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony Kancelarii w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że formularz kontaktowy służy do nawiązania kontaktu z Kancelarią w celach związanych ze świadczeniem usług prawnych i nie może być wykorzystywany w innych celach.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo zgłosić Kancelarii treści, które w jego ocenie pozostają w sprzeczności z prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami. Dotyczy to również treści opublikowanych przez innych Użytkowników.
 4. Zabronione jest w szczególności:
  • rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat danych dostępnych na stronach Kancelarii, naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych jej pracowników lub osób z nią związanych;
  • podawanie w ramach korzystania z formularza kontaktowego nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,
  • ingerowanie w działanie strony, takie jak zmienianie jej kodu, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących wpływać na funkcjonowanie strony;
  • kopiowanie treści stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

§6
Kontakt i Reklamacje

 1. Kancelaria dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony Kancelarii. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń, błędów lub propozycji w zakresie prawidłowego funkcjonowania Strony Kancelarii na adres: przemyslaw.podlasiewicz@adwokatura.pl
 2. Kancelaria dokłada starań, by każde zapytanie spotkało się z odpowiedzią ze strony Kancelarii. W przypadku nieuzyskania jakiejkolwiek odpowiedzi na zadane pytanie, Użytkownik może zgłosić problem z działaniem formularza kontaktowego na adres e-mail: przemyslaw.podlasiewicz@adwokatura.pl
 3. Zgłoszenia, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Kancelarię odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
 4. Kancelaria może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 5. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony, wynikające z jej okresowych modernizacji lub innych przyczyn technicznych.

§7
Zmiana Regulaminu

 1. Kancelaria zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem zamieszczenia nowego Regulaminu na Stronie Kancelarii lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie Kancelarii.
 3. Regulamin dostępny na Stronie Kancelarii jest regulaminem aktualnym.

 §8
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.