OBSZAR PRAKTYKI

null

Prawo cywilne

Prawo cywilne: doradztwo w zakresie umów, zawierania i rozwiązywania umów, opiniowanie umów i aktów prawnych oraz czynności faktycznych i prawnych, sporządzanie pism, umów i innych aktów prawnych, prowadzenie rokowań i negocjacji, Doradztwo w zakresie prawa wekslowego i czekowego, odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z cudzego mienia, egzekucja należności, doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, analiza stanu prawnego nieruchomości oraz majątku ruchomego, odzyskiwanie nieruchomości, sprawy rozwodowe(rozwód, alimenty, podział majątku dorobkowego), doradztwo w zakresie prawnych form finansowania przedsięwzięć gospodarczych (między innymi: umowy leasingowe, kredytowe, preferencyjne źródła finansowania).

null

Prawo karne i karno-skarbowe

Prawo karne i karno-skarbowe: reprezentowanie w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

null

Odzyskiwanie nieruchomości

Ogromna ilość majątków osób fizycznych i prawnych zostało bez podstawy prawnej lub z naruszeniem przepisów prawa przejętych na własność Państwa poprzez wydanie szeregu dekretów, ustaw i rozporządzeń:

 • dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), skutkujący odebraniem praw do gruntu i budynków posadowionych na tych nieruchomościach (tzw. Dekret Bieruta),
 • dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. z 1952 r. Nr 4, poz. 31),
 • ogromnej liczby bezprawnych decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości w celach publicznych, które to decyzje nie skutkowały wykonaniem ich postanowień tylko po przejęciu na własność Skarbu Państwa przejęte nieruchomości wykorzystane zostały w odmienny sposób i w innych celach, a więc bezprawnie,
 • dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13, z 1946 r. Nr 49, poz. 279, z 1957 r. Nr 39, poz. 172 oraz z 1968 r. Nr 3, poz. 6), skutkujący odebraniem majątków ziemskich i małych przedsiębiorstw.

 

Wszelkie przypadki przejęć nieruchomości należy dokładnie przebadać, ponieważ w większości przypadków można odzyskać utracone mienie.

 

Kancelaria zajmuje się również:

 • zwrotami wywłaszczonych nieruchomości,
 • zwrotami znacjonalizowanych majątków,
 • zwrotami majątków przejętych na podstawie reformy rolnej,
 • gruntami warszawskimi,
 • utraconym mieniem Żydowskim,
 • mieniem zabużańskim,
 • gruntami wywłaszczonymi przez Państwo lub Gminy pod drogi,
 • nabywaniem nieruchomości przez obcokrajowców,
 • regulowaniem stanu prawnego, w tym pospadkowego, znoszenie współwłasności,
 • znoszenie współwłasności, regulowaniem sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej,
 • przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 • ochroną prawa własności,
 • zwrotem przejętych kamienic,
 • odzyskiwaniem zasiedlonych mieszkań, lokali sprzedanych przez miasto,
 • odszkodowaniami z tytułu bezumownego korzystania z cudzego mienia.
null

Obsługa procesów inwestycyjnych oraz nabywania nieruchomości

Obsługa procesów inwestycyjnych oraz nabywania nieruchomości: obsługa prawna procesów inwestycyjnych w budownictwie, doradztwo w zakresie przygotowywania, organizowania i realizacji projektów, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, badanie stanów prawnych przedsiębiorstw oraz nieruchomości, negocjacja oraz wdrażanie umów na roboty budowlane, doradztwo administracyjnoprawne związane z nabywaniem nieruchomości.

null

Spory sądowe, postępowanie administracyjne i arbitraż gospodarczy

Spory sądowe, postępowanie administracyjne i arbitraż gospodarczy: opiniowanie zasadności wszczynania bądź zaniechania wszczęcia postępowań, zastępstwa prawne w postępowaniach administracyjnych, egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej i samorządowej, organami podatkowymi, sądami polubownymi, a także mediacje oraz negocjacje.

null

Prawo podatkowe i celne

Prawo podatkowe i celne: doradztwo w zakresie podatków dochodowych, VAT, podatków i opłat lokalnych, reprezentowanie przed organami podatkowymi.

null

Prawo gospodarcze i transakcje handlowe

Prawo handlowe: tworzenie i likwidacja spółek, analiza prawna, doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek, obsługa organów spółek, przekształcenia, restrukturyzacja, łączenie i przejmowanie spółek, postępowanie upadłościowe i naprawcze, due diligence przedsiębiorstw, tworzenie joint-venture.

null

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne: doradztwo w procedurach przetargowych na rzecz zamawiających jak również oferentów, opracowywanie regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych.

null

Obsługa procesów windykacyjnych

Obsługa procesów windykacyjnych - monitoring transakcji, poprzez działania ugodowe, outsourcing, aż do windykacji sądowej, egzekucyjnej i pomoc w sprzedaży należności.

null

Prawo obrotu nieruchomościami

Prawo obrotu nieruchomościami, prawna procesów inwestycyjnych w budownictwie, doradztwo w zakresie przygotowywania, organizowania i realizacji projektów, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, badanie stanów prawnych przedsiębiorstw oraz nieruchomości, negocjacja oraz wdrażanie umów na roboty budowlane, doradztwo administracyjnoprawne związane z nabywaniem nieruchomości.

null

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: doradztwo w zakresie stosunku pracy, reprezentowanie pracodawców sporach ze związkami zawodowymi, tworzenie wewnętrznych uregulowań w zakładach pracy, doradztwo w zakresie układów zbiorowych pracy.

null

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych - jednym z podstawowych obszarów działalności Kancelarii jest doradztwo prawne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zarówno tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych jak i spółek prawa handlowego.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria zapewnia:

 • możliwość dostępu do programu online, w którym Klient ma podgląd do prowadzonych przez Kancelarię spraw,
 • bieżącą obsługę korporacyjną (m. in. w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań wspólników, obrad zarządów i rad nadzorczych spółek, spraw rejestrowych, zmian umów i statutów spółek, zbywania udziałów, akcji, podwyższania, obniżania kapitału zakładowego, umarzania udziałów, akcji i wielu innych sprawa przypisanych do specyfiki działalności w określonej formie prawnej,
 • tworzenie i opiniowanie umów handlowych związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą,
 • sporządzanie informacji prawnych oraz opinii w zakresie stosowania przepisów prawa i zmian w tych przepisach,
 • bieżące udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa (w zależności od potrzeb Klienta: telefonicznie, drogą elektroniczną, bądź w Kancelarii lub w siedzibie Klienta),
 • windykację należności od dłużników Klienta, dochodzenie należności w stosownych postępowaniach sądowych, prowadzenie w imieniu Klienta postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych wobec dłużników,
 • reprezentację swoich Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organami administracji podatkowej, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach z jego kontrahentami bądź polubownego zakończenia zaistniałego pomiędzy Stronami sporu bez konieczności rozwiązywania go na drodze sadowej,
 • obsługę prawną realizowanych przez Klienta przedsięwzięć gospodarczych, w tym związanych z przejmowaniem innych podmiotów gospodarczych bądź poszczególnych części ich majątku, nabywaniem lub zbywaniem udziałów/akcji w innych podmiotach gospodarczych, nabywaniem i zbywaniem przez Klientów nieruchomości i innego wartościowego mienia,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa związanych z przedmiotem działalności danego Klienta i bieżące informowanie o tych zmianach,

PORADY PRAWNE ONLINE

REFERENCJE

 • UCZELNIA ŁAZARSKIEGO w Warszawie

  „… za sprawą otwartości na współpracę wielu firm i organizacji, Dział Praktyk i Karier Uczelni Łazarskiego mógł z sukcesem realizować swoje cele w zakresie wsparcia studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy. Szczególne miejsce wśród nich zajmuje Kancelaria Grzegorza Podlasiewicza . Partnerskie relacje, elastyczne reagowanie na nasze potrzeby oraz zaangażowanie i merytoryczna opieka z Państwa strony , pozwoliły zaoferować studentom Wydziału Prawa i Administracji ciekawe programy praktyk i poznanie wielu aspektów ich przyszłego zawodu. "
 • PBM POŁUDNIE Spółka Akcyjna

  Kancelaria Adwokacja Grzegorza Polasiewicza  świadczy usługo prawne dla Spółki PBM Południe  S.A. nieprzerwanie od 2006 r. Kancelaria służy nam pomocą w każdej dziedzinie prawa, w tym przede wszystkim handlowego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego, jak również w prowadzeniu spraw sądowych. Na podlasawie dotychczasowej współpracy doceniamy przede wszystkim rzetelność, uczciwość i zaangażowanie zarówno adwokata Grzegorza Podlasiewicza jak i całego zespołu Kancelarii. Zaangażowanie oraz profesjonalizm przy świadczeniu usług pozwala nam rekomendować ją innym firmom jako rzetelnego wykonawcę usług prawniczych.”
 • Melkan Sp. z o.o.

  „W imieniu Mel-Kan Sp. z o.o. mam przyjemność potwierdzić najwyższą jakość usług prawnych, świadczonych na jej rzecz przez Kancelarię Grzegorza Podlasiewicza z siedzibą w Warszawie oddział w Tarnowie. Zespół Kancelarii to wysoko wykwalifikowani prawnicy. Szczególnie mocno należy podkreślić rzetelność, sprawność, szeroką wiedze merytoryczną i skuteczność przy realizacji powierzonych zadań. Kancelaria zawsze stawia na pierwszym miejscu znalezienie rozwiązań pozwalających klientowi osiągnięcie jego celów w sposób zgodny z obowiązującym prawe, natomiast rzetelne gospodarowanie czasem optymalizuje koszty obsługi prawnej.”
 • KOMINUS Sp. z o.o.

  „ Zakres stałej obsługi prawnej świadczącej przez Kancelarię mec. Grzeggorza Podlasiewicz jest bardzo szeroki i obejmuje bieżące doradztwo w procesach zarządzania spółką , sporządzania opinii i analiz prawnych czy negocjacje z kontrahentami . Rzetelność  dokładność pełen profesjonalizm, pełna dyspozycyjność, nowoczesna organizacja pracy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik komunikacji. Wieloletnia współpraca z kancelarią Grzegorza Podlasiewicza pozwala na szczególnie praktyczną rekomendację jej usług.”